Odznaczenia państwowe dla zasłużonych członków PTT z Jaworzna

//Odznaczenia państwowe dla zasłużonych członków PTT z Jaworzna

W trakcie XII Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (4-5 czerwca 2022) odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych. Wśród wyróżnionych osób znaleźli się zasłużeni członkowie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z wielu oddziałów, w tym również z Jaworzna, z czego niezmiernie jesteśmy dumni.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczenia wręczał Wojewoda Małopolski.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali Jaworznianie: Barbara Rapalska i Jerzy Cieślawski. Pan Jerzy Cieślawski medal odebrał osobiście. Odznaczenie Pani Barbary Rapalskiej przekazane będzie wkrótce za pośrednictwem prezesa Oddzaiłu Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Listy zasług wyróżnionych osób są bardzo długie. Poniżej tylko pokrótce przybiliżamy ich sylwetki.

Barbara Rapalska

Wieloletnia działaczka społeczna o ogromnych zasługach dla rozwoju turystyki górskiej i krajoznawstwa.

Posiadane uprawnienia:
• Przewodnik Terenowy II kl. woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego (Wojewoda
Śląski, 19.06.2000 r.),
• Przewodnik Górski II kl. Beskidzki (Wojewoda Śląski, 19.06.2000 r),
• Pilot Wycieczek (Wojewoda Śląski, 19.06.2000 r.),
• Instruktor Przewodnictwa GTM (ZG PTTK, grudzień 1996 r.),
• Przewodnik GOT PTT (ZG PTT Komisja GOT, 24.11.2003 r.),
• Przodownik GOT PTTK (ZG PTTK Komisja TG),
• Przodownik TP PTTK (ZG PTTK Komisja TP),
• Przewodnik Jurajski PTT,
• Instruktor Krajoznawstwa Polski.
Pracując w Szkole Budowlanej w latach 60-tych zachęcała młodzież do aktywności poprzez organizację rajdów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i uprawnieniom aktywnie uczestniczyła w życiu organizacji pożytku publicznego – Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, z którym przez wiele lat związana była zawodowo (w latach 1974 – 1987) jak i z Oddziałem Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którego jest założycielką. Organizując i prowadząc wycieczki przyczyniła się do rozpowszechnienia wiedzy na temat różnorodnych pasm górskich jak i ciekawych kulturowo i historycznie miejsc w Polsce. W swojej karierze współpracowała również ze Związkiem Emerytów i Rencistów. Natomiast w latach 1988 – 2005 związana była zawodowo z Domem Pomocy Społecznej, który założyła i prowadziła jako Dyrektor tej placówki.
Pomimo pracy zawodowej w PTTK udzielała się również jako wolontariusz i społecznie prowadziła Zielone Soboty i Niedziele, półkolonie oraz konkursy turystyczne promując w ten sposób wiedzę o walorach naszego kraju.
W latach 1999-2015 była Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Górskich w Bielsku-Białej.
W 2000 r. podjęła się wraz z innymi osobami zaangażowanymi w turystykę górską założenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Jaworznie. Przez ponad 16 lat aktywnie włączała się w działalność tej organizacji pełniąc ważne funkcje nie tylko w Zarządzie Oddziału, ale również w Komisjach Zarządu Głównego PTT:
• 2000-2003 oraz 2006-2016 V-ce Prezes Zarządu Oddziału Jaworzno PTT,
• 2001-2004 Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTT,
• 2007-2010 Sekretarz Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTT,
• 2010-2013 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PTT,
• 2013-VI.2014 Skarbnik Zarządu Głównego PTT,
• 2014-2016 Członek Prezydium Zarządu Głównego PTT.
Wieloletnia praca i trud włożony w prowadzenie organizacji skupiającej miłośników pieszych wycieczek i poznawania różnorodnych krain geograficznych w szczególności Polski zasługuje na wyróżnienie. Barbara Rapalska zachęcała do zdobywania różnorodnych odznak ustanowionych przez PTT, a tym samym upowszechniała górską turystykę pieszą szanującą wartości przyrodnicze odwiedzanych terenów oraz ich historię. Jej praca skupiała się nie tylko na organizacji, planowaniu i prowadzeniu wycieczek. Interesowała się historią powstania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i jego dokonaniami. Jej zasługi dla turystyki zostały wielokrotnie uhonorowane przyznawanymi wyróżnieniami i odznaczeniami zarówno przez PTTK, PTT jak i administrację szczebla wojewódzkiego.
Barbara Rapalska poprzez postawę jak i pracę zarówno na gruncie zawodowym jak i społecznym w różnych organizacjach przyczyniła się do budowania wspólnoty obywatelskiej lokalnej społeczności, jak również poczucia tożsamości narodowej poprzez ukazywanie i promowanie walorów turystycznych, kulturowych, a w szczególności przyrodniczych Polski.

Jerzy Cieślawski

Jerzy Cieślawski posiada wieloletni staż w społecznej działalności różnych organizacji. Już w czasach studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jak i w trakcie wykonywania pracy zawodowej
w Kopalni KWK Jaworzno przejawiał wybitną aktywność społeczną. Uczestniczył (był Wiceprzewodniczącym) w pracach Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej przy Zarządzie Głównym
Naczelnej Organizacji Technicznej. Aktywnie pracował na rzecz Ligii Obrony Kraju, za co został
wyróżniony w 1985 r. Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Ligii Obrony Kraju oraz w 1991 r. Srebrnym
Medalem Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju.
Praca zawodowa inżyniera elektryka niejednokrotnie była doceniana za zaangażowanie,
profesjonalizm i innowacyjność. Na wyjątkową uwagę i docenienie zasługuje fakt, że aktywnie
działa zawodowo dzieląc się swoją ekspercką wiedzą po przekroczeniu osiemdziesiątego roku życia.
Oprócz aktywności zawodowej na wielkie podkreślenie zasługuje również praca na rzecz organizacji
pożytku publicznego jaką jest Oddział Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz postawa
promująca czynny udział w życiu społeczności lokalnej.
Szczególnie aktywnie Jerzy Cieślawski poświęcił się pracy w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa:
• Wolontariat w Oddziale Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego od ponad
dwudziestu lat (organizacja pożytku publicznego). Członkiem PTT został 2 czerwca 2001 r.
(numer legitymacji JO – 0013).
• Poprzez cztery kolejne kadencje (w okresie: 26.10.2003 r. – 16.03.2016 r.) pełnił funkcję
Prezesa Zarządu PTT Jaworzno,
• W zarządzie VI kadencji (w okresie: 16.03.2016 r. – 14.03.2019 r.) pełnił funkcję
Wiceprezesa.
Praca jaką wykonywał polegała na organizacji dla społeczności miasta Jaworzna i okolic wyjazdów oraz wycieczek w różnorodne pasma górskie zarówno Polski, Słowacji, Czech jak i innych krajów (Rumunia, Słowenia, Włochy).
Jerzy Cieślawski został Przewodnikiem GOT PTT (5 czerwca 2014 r.). Dzięki zaangażowaniu i pracy Jerzego Cieślawskiego mieszkańcy Jaworzna, a także innych miejscowości woj. śląskiego jak również woj. małopolskiego mogli uczestniczyć w różnorodnych wyjazdach umożliwiających aktywne i ciekawe spędzenie wolnego czasu. Aktywna postawa i umiłowanie do pieszych wycieczek przełożyło się na popularyzację różnorodnych górskich rejonów Polski. Należy podkreślić olbrzymi wkład w promocję piękna przyrody i kultury właśnie polskich terenów górskich.
W naszym Oddziale dzięki zaangażowaniu Jerzego Cieślawskiego znaleźli się miłośnicy gór i pieszych wycieczek, którzy do dzisiaj aktywnie działają na rzecz organizacji kontynuując społeczną pracę zapoczątkowaną przez niego. To jego postawa wzmacniała ducha współpracy i tworzyła korzystny klimat dla budowania wspólnoty ludzi kochających polskie góry.
Na uwagę zasługuje fakt, że wyjazdy organizowane były nie tylko w miejsca popularne, ale przyczyniały się do poznawania także ciekawych i nieco zapomnianych obszarów górskich. Prężnie współpracując z Gminą Miasta Jaworzna pozyskiwał dotację na popularyzację aktywności jaką jest turystyka.
Jerzy Cieślawski włączył Oddział Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w akcję Karta Dużej Rodziny, tak aby osoby z rodzin wielodzietnych mogły uczestniczyć na preferencyjnych warunkach
w organizowanych przez organizację wydarzeniach.
Współpracując z Miejską Biblioteką Publiczną organizował spotkania z ciekawymi ludźmi gór i podróżnikami.
Dzięki jego staraniom Oddział Jaworzno Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jako jeden z pierwszych oddziałów PTT został wpisany na listę Organizacji Pożytku Publicznego.
Z satysfakcją możemy poinformować, że Jerzy Cieślawski nadal stara się aktywnie uczestniczyć w życiu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Postawa pełna uprzejmości, przyjaźni i poszanowania przyrody oraz prowadzone działania przyczyniły się do wychowania lokalnej społeczności, a w szczególności młodzieży w idei aktywnego poznawania, umiłowania i ochrony terenów górskich. Jerzy Cieślawski wspiera i popularyzuje czynny wypoczynek, ale jednocześnie promuje turystykę starającą się chronić wartości
przyrodnicze i kulturowe poznawanych obszarów. Jego zasługi zostały uhonorowane poprzez
przyznanie tytułu Honorowego Prezesa Oddziału.
Poprzez wykonywaną pracę kształtował właściwe postawy i zachowania wobec dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego naszego kraju. Upowszechniał wiedzę o tematyce górskiej. Obecnie Jerzy Cieślawski chętnie dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu organizacji jak i wiedzą niezbędną do przygotowania górskich tras, a także interesujących pod względem turystycznym wyjazdów. Za swoje dokonania niejednokrotnie został wyróżniony. W 2016 r. otrzymał Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Rozwoju Turystyki.
Jerzy Cieślawski poprzez postawę jak i pracę zarówno na gruncie zawodowym jak i społecznym w różnych organizacjach przyczynia się do budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków, jak również poczucia ożsamości narodowej poprzez ukazywanie i promowanie walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych naszego kraju.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w  1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w  okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w  latach 2018–2022.

Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:

1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3) aktywną działalność zawodową i społeczną,
4) twórczość naukową, literacką i artystyczną
– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w  tym w szczególności budowania  wspólnoty  obywatelskiej  Polaków  i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej  Polskiej  poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

Opracowanie tekstu: Monika Nowak, Sebastian Łasaj

Fot.: Sebastian Łasaj

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.